Thông báo mời thầu (12/12/2018)

Công ty Cổ phần thương mại dầu khí Đồng Tháp thông báo mời thầu “Cung cấp, lắp đặt phao cho 02 bồn xăng dầu”