THÔNG BÁO MỜI THẦU XÂY LẮP (Gói thầu Thi công xây dựng Bến cảng chuyên dùng xăng dầu Hậu Giang dự án thành phần số 2: Bến cảng chuyên dùng kho xăng dầu Hậu Giang)

Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp thông báo mời thầu xây lắp “Gói thầu Thi công xây dựng Bến cảng chuyên dùng xăng dầu Hậu Giang dự án thành phần số 2: Bến cảng chuyên dùng kho xăng dầu Hậu Giang ” (chi tiết xem file đính kèm).

TB_70_ Thông báo mời thầu xây lắp