MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU DOANH NGHIỆP PHẢI TRẢ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TỪ 01/01/2019 (15/01/2019)

Nghị định 157/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2019, đã quy định về mức lương tối thiểu vùng mới.

Theo đó, từ ngày 01/01/2019, khi thỏa thuận lương với NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động, doanh nghiệp phải đảm bảo mức tối thiểu như sau:

– Đối với NLĐ làm công việc đơn giản nhất: Bằng lương tối thiểu vùng.

– Đối với NLĐ làm công việc đòi hỏi đã qua học nghề, đào tạo nghề: Cao hơn ít nhất 7% mức lương tối thiểu vùng.

Ví dụ: NLĐ có trình độ đại học, làm việc trong điều kiện lao động bình thường tại Quận 3 – TP.HCM, làm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động thì mức lương tối thiểu mà doanh nghiệp phải trả là:

Lương tối thiểu vùng của quận 3 + (Lương tối thiểu vùng của quận 3 *7%) = 4.180.000 + (4.180.000 * 7%)  = 4.472.600 đồng/tháng

Nguồn: Thuvienphapluat.vn

Tập tin đính kèm: