Nghị định 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ: Thúc đẩy quản trị minh bạch (15/02/2019)


Nghị định số 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ do Chính phủ vừa ban hành ngày 22/1/2019, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/4/2019. Theo đó, nhiều cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp sẽ phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ.

Nghị định số 05/2015/NĐ-CP quy định cụ thể về công tác kiểm toán nội bộ (KTNB); nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của bộ phận KTNB, người làm công tác KTNB; trách nhiệm của các bên đối với KTNB; quản lý Nhà nước về KTNB. Đây được coi là khung pháp lý toàn diện đầu tiên về hoạt động KTNB tại các đơn vị công, các công ty niêm yết, các doanh nghiệp có vốn sở hữu nhà nước hoạt động theo mô hình công ty mẹ – con. Theo quy định của Nghị định này, Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp phải có trách nhiệm thực hiện việc kiểm toán nội bộ.

Về hiệu lực thi hành, Nghị định yêu cầu trong vòng 24 tháng kể từ ngày 1/4/2019, các đối tượng áp dụng sẽ phải hoàn thành các công việc cần thiết để thực hiện công tác KTNB theo quy định tại Nghị định. Nghị định 05/2015/NĐ-CP được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều thay đổi mạnh mẽ trong hoạt động KTNB tại Việt Nam.

Nguồn: Thoibaotaichinhvietnam.vn

Tập tin đính kèm: