NHỮNG NỘI DUNG MÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG PHẢI CÔNG KHAI (15/01/2019)

Ngày 07/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 149/2018/NĐ-CP hướng dẫn khoản 3 Điều 63 Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Theo quy định của Nghị định này, Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp cần công khai 07 nội dung bao gồm:

– Tình hình thực hiện nhiệm vụ, sản xuất, kinh doanh;

– Nội quy, quy chế và các văn bản quy định khác của doanh nghiệp liên quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ;

– Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành, thỏa ước lao động tập thể khác mà doanh nghiệp tham gia;

– Nghị quyết Hội nghị NLĐ;

– Việc trích lập, sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và các quỹ do người lao động đóng góp (nếu có);

– Việc trích nộp kinh phí công đoàn, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp;

Nguồn: Thuvienphapluat.vn

Tập tin đính kèm: