Công ty cổ phần thương mại dầu khí Đồng Tháp (Petimex) thông báo đấu giá cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Du Lịch Đồng Tháp.

Công ty cổ phần thương mại dầu khí Đồng Tháp (Petimex) thông báo đấu giá cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Du Lịch Đồng Tháp. (Thông báo “Đấu giá tài sản” số: 120/TB-ĐG ngày 12/7/2022 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.)

Chi tiết xem file đính kèm: CP-Petimex-tai-cty-CP-DLDT-12.7.22.pdf