Thông báo mời chào hàng (05/11/2019)

Thông báo mời chào hàng lắp đặt đệm va, sửa chữa các phần hư hỏng, thay thế – Cảng chuyên dụng xăng dầu Phước Khánh (lần 3).

Thông báo mời chào hàng lắp đặt đệm va, sửa chữa các phầnThông báo mời chào hàng (05/11/2019)Thông báo mời chào hàng (05/11/2019) hư hỏng, thay thế – Cảng chuyên dụng xăng dầu Phước Khánh (lần 3).

Thông báo mời chào hàng (05/11/2019)

Tập tin đính kèm:

  • TB 69-1.PDF