THÔNG BÁO MỜI THẦU (Cung cấp và lắp đặt hệ thống đo mức, nhiệt độ và báo tràn tự động – Tổng kho xăng dầu Trần Quốc Toản)

Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp thông báo mời thầu “Cung cấp và lắp đặt hệ thống đo mức, nhiệt độ và báo tràn tự động – Tổng kho xăng dầu Trần Quốc Toản) (Chi tiết xem Thông báo đính kèm)

Thông báo mời thầu