Petimex tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Chiều ngày 22/7/2022 tại Hội trường A2 khu du lịch Mỹ Trà, Công ty cổ phần thương mại dầu khí Đồng Tháp (Petimex) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đoàn chủ tịch thảo luận tại đại hội

Đại hội vinh dự được đón tiếp đại diện UBND tỉnh ĐồngTháp, Lãnh đạo các Sở Tỉnh, Lãnh đạo Công ty Petimex và 42 cổ đông (86.892.580 cổ phần) cùng tham dự với Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung chương trình

Tại Đại hội, Quý cổ đông được nghe báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty năm 2021 với những kết quả đạt được: Tổng doanh thu đạt 9.589 tỷ đồng đạt 98,26 % so kế hoạch và lợi nhuận trước thuế đạt 120 tỷ đồng, đạt 109% so kế hoạch năm, nộp Ngân sách nhà nước năm 2021 là 807 tỷ đồng.

Ông Lê Thanh Mân – Tổng giám đốc công ty báo cáo trước đại hội

Các cổ đông đã tập trung thảo luận và thống nhất thông qua 10 nội dung tờ trình lấy ý kiến biểu quyết: Phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2022, chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tình chính năm 2022… biểu quyết miễn nhiệm chức vụ 01 thành viên hội đồng quản trị và bầu 01 thành viên ban kiểm soát.

Trong đó, đại hội thống nhất đề ra kế hoạch năm 2022 với doanh thu thuần là 10.754 tỷ đồng, tăng 112,15% so thực hiện năm 2021; lợi nhuận sau thuế là 95 tỷ đồng; sản lượng xăng dầu bán ra đạt 845.000m3; sản lượng dầu nhờn bán ra đạt 150.000 lít.

 

Báo đồng Tháp:  https://www.baodongthap.vn/kinh-te/petimex-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2022-106977.aspx?fbclid=IwAR2U8uU8SzFlE6_ZOxj6kypfwy7HfYilnwRBqs3pdKEj3O-17wkdtWOcQKk