Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. (30/06/2020)

 

Sáng ngày 30/6/2020 tại Hội trường A2 khu du lịch Mỹ Trà, Công ty cổ phần thương mại dầu khí Đồng Tháp (Petimex) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội vinh dự được đón tiếp đại diện UBND tỉnh ĐồngTháp, Lãnh đạo các Sở Tỉnh, Lãnh đạo Công ty Petimex và 90 cổ đông (86.892.580 cổ phần) cùng tham dự với Đại hội.

Tại Đại hội, Quý cổ đông được nghe báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty năm 2019 đạt được những kết quả khả quan như: Tổng doanh thu đạt 16.306 tỷ đồng đạt 105,2 % so kế hoạch và lợi nhuận trước thuế đạt 113,222 tỷ đồng, đạt 94,35% so kế hoạch năm, tăng 3,3% so cùng kỳ năm 2018; nộp Ngân sách nhà nước là 2.401 tỷ đồng; chia cổ tức 7%. Kế hoạch năm 2020: Tổng doanh thu là 10.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 50 tỷ đồng. Các cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua nội dung một số tờ trình như: Phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2019; phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020; chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tình chính năm 2020.