Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex) báo cáo tình hình trích lập và sử dụng quỹ BOG xăng dầu từ ngày 01/02/2021 đến 28/02/2021.

Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex) báo cáo tình hình trích lập và sử dụng quỹ BOG xăng dầu từ ngày 01/02/2021 đến 28/02/2021. (Chi tiết xem file đính kèm).

Báo cáo Quỹ BOG Tháng 02 năm 2021