Thông báo mời thầu (27/11/2019)

Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp thông báo mời thầu (san lấp mặt bằng giai đoạn 1 – Kho cảng xăng …

Thông báo mời thầu (25/10/2019)

Thông báo mời thầu lắp đặt hệ thống đo mức, nhiệt độ và báo tràn tự động cho các bồn T4, T5, T6, T7, T8, T9, T13, …

Thông báo mời chào hàng (29/05/2019)

Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp thông báo mời chào hàng “Cung cấp đệm va – Tổng kho xăng dầu Phước …